Prayer Time, Pushkar MelaSadhu, Pushkar MelaAfternoon Smoke, Pushkar MelaFriends, Pushkar MelaHoly Man in Green Turban, Pushkar MelaRaj Girl, Pushkar Mela